Ảnh banner

Tin tuyển sinh du học Singapore

STT Hệ tuyển sinh Tên trường Khu vực Kỳ nhập học
1 Cử nhân Khoa học (Danh dự) Công nghệ Sinh học Học viện MDIS Singapore Tháng 4, 10
2 Cử nhân Khoa học (Danh dự) An ninh Máy tính Học viện MDIS Singapore Tháng 1, 5, 9
3 Cử nhân (Danh dự) Ngân hàng và Tài chính Học viện MDIS Singapore Tháng 3, 7, 11
4 Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật Cơ khí Học viện MDIS Singapore Tháng 5, 9
5 Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử Học viện MDIS Singapore Tháng 5, 9
6 Tốt nghiệp THPT MDIS Singapore Tháng 2, 6, 7, 9, 10, 11 hằng năm
x
Nguyễn Mạnh Dũng
 
Trần Việt Anh
 
  ">